سلام

من مهدی دانش اموز بهان تكنیك .اول دبیرستان هستم

خاطرات مدرسه خود را می نویسم